Կիրակի, 15 Նոյեմբեր 2009 - Ամեն. Կաթողիկոս Պատրիարքին գահակալութեան 10ամեակը

 

Èǵ³Ý³Ý

 

§²ß˳ñÑÇ íñ³Û ï³ñ³Íáõ³Í Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿ ºÏ»Õ»óõáÛ ³é³çÇÝ Í³é³Ý »Ù¦£

²Ûë µ³é»ñáí ¿« áñ ³Ù»Ý³å³ïÇõ Ðá·»õáñ î¿ñÁ 14 ÜáÛ»Ùµ»ñÇ »ñ»ÏáÛ»³Ý áÕçáõÝ»ó Èǵ³Ý³ÝÇ Ã»ÙÇÝ ÅáÕáíñ¹³å»ïáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý ѳõ³ùáõ³Í µáÉáñ »ñ·ã³ËáõÙµ»ñÁ« áñáÝù ³Ý³ÏÝÏ³É ÁÝ»Éáí »Ï³Í ¿ÇÝ ßÝáñѳõáñ»Éáõ ѳٳñ γÃáÕÇÏáë ä³ïñdzñùÇÝ ·³Ñ³Ï³Éáõû³Ý 10³Ù»³ÏÁ£

 

î¿ñ γñ³å»ï ù³Ñ³Ý³Û »õ î¿ñ È»õáÝ ë³ñϳõ³· ³é³çÝáñ¹»óÇÝ Ðá·»õáñ î¿ñÁ »õ ²ñÑÇ© ì³ñ¹³Ý »åë© ²ß·³ñ»³ÝÁ ¹¿åÇ å³ïñdzñù³ñ³ÝÇ ÙáõïùÁ« áõñ »ñ·ã³ËáõÙµ»ñÁ ëÏë³Í ¿ÇÝ ³ñ¹¿Ý §Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý سÕóÝùÁ¦£

²Ù»Ý³å³ïÇõ Ðá·»õáñ ï¿ñÁ µ³ñÇ ·³ÉáõëïÇ Ëûëùáí ß»ßï»ó ÿ Ù»ñ »Ï»Õ»óÇÝ §Ù¿Ï ÁÝï³ÝÇùÇ å¿ë ¿© »ñµ Ñûñ ïûÝÝ ¿« µáÉáñ ÁÝï³ÝÇùÁ ïûÝÇ Ù¿ç ¿¦£

²å³ µáÉáñÁ å³ïñdzñù³Ï³Ý ¹³ÑÉÇ× Ññ³õÇñáõ»ó³Ý« áõñ ÏÁ ëå³ë¿ñ Ù»ÍÕÇ Ï³ñϳݹ³ÏÁ£ ê³ñϳõ³·Ý»ñÁ î¿ñ ê»åáõÑ« î¿ñ È»õáÝ »õ î¿ñ ¶¿áñ· Ñá·³óÇÝ ëå³ë³õáñáõÃÇõÝÁ£ ²Ù»Ý³å³ïÇõ Ðá·»õáñ î¿ñÁ« áñå¿ë ÑáíÇõ Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿ ºÏ»Õ»óõáÛ« Çñ ѳÛñ³Ï³Ý ËûëùÇÝ Ù¿ç ¹³ñÓ»³É ß»ßï»ó Çñ µ³ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõû³Ý íñ³Û« ÁݹáõÝ»Éáõ »õ ÙïÇÏ ÁÝ»Éáõ µáÉáñÇÝ ³ËïÇñ£ ²Ý Áë³õ© §¸áõéë µ³ó ¿ µáÉáñÇÝ ³ÝËïÇñ¦ ³å³ ³õ»Éóáõó Áë»Éáí ÿ §ÇÙ å³ßïûÝë ͳé³ÛáõÃÇõÝ ¿ ³Ûë ѳٳÛÝùÇÝ Ñ³Ù³ñ£ àã ÿ ÙdzÛÝ ¹áõéë« ³ÛÉ Ý³»õ ëÇñïë µ³ó ¿ Ó»½Ç ѳٳñ¦£ ºñ·ã³ËáõÙµ»ñáõ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ÙdzëÇÝ »ñ·»óÇÝ §¹áõ »ë ù³Ñ³Ý³Û Û³õÇﻳݦ áñå¿ë ³ÕûÃù áõ Ù³ÕóÝù£ ²å³ Ðá·»õáñ î¿ñÁ ϳñϳݹ³ÏÁ Ïïñ»ó£

 

ºñ·»óáõ»ó³Ý ݳ»õ §àí ³ÝÙ³Ñ Ñ³ó Ï»Ý³ó¦ »õ §ÎÇÉÇÏdz¦£

 

гݹÇåáõÙÇÝ ³õ³ñïÇÝ Ðá·»õáñ î¿ñÁ ÛÇß»ó ù³Ñ³Ý³Û³Ï³Ý ï³ñÇÝ ³å³  å³Ñå³ÝÇãÁ ³Õûûó »õ ûñÑÝ»ó Ý»ñϳݻñÁ µ³ñÇ ·Çß»ñ Ù³ÕûÉáí ³ÝáÝó£

 

γÛù¿çÇ ³ÝÓݳϳ½ÙÁ ÏÁ ÙÇ³Ý³Û Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõÝ Ù³ÕûÉáí »õ ³ÕûûÉáí ³é ²ëïáõ³Í »õ Áë»Éáí© §ºñϳñ Ï»³Ýù ïáõñ ѳÛñ³å»ïÇÝ« »ñϳñ ûñ»ñ ëÇñ»ÉÇ Ðûñ¦£


Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ