Երկուշաբթի, 6 Յուլիս 2015 - Ռո­մեն Կոզ­մո­յեանի ցաւակցագիրը Երջանկայիշատակ Հոգեւոր Տիրոջ մահուան առթիւ

 

Երեւան

 

«Սի­րե­լի­ներ Զուարթ, Սար­գիս եւ միւս քոյ­րեր ու եղ­բայր­ներ,

Մեծ ցաւ ապ­րե­ցի լսե­լով Հոգ­եւոր Տի­րոջ մահ­ուան լու­րը: Գու­ցէ, կո­րուստն ա­ւե­լի շեշտ­ուեց այս օ­րե­րին, ե­րբ նրա ներ­կա­յու­թիւնն ու դերն աւե­լի զգաց­ուեց 100 ամեակի հետ կապ­ուած մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի շնոր­հիւ եւ դուրս ե­կաւ կրօնա­կան ծի­րից, նրան դարձ­նե­լով 100 ա­մեայ Պատ­րի­արք։

Գի­տեմ, թէ որ­քան ծանր է կո­րուս­տը նրան ան­ձամբ ճա­նա­չող­նե­րի հա­մար, ո­րոնց թւում եւ ան­ձս է, ո­րին Հոգեւոր Տէրը մի ա­ռի­թով այն­պէս գնա­հա­տեց ու «գնեց», որ մինչեւ օ­րս զգում եմ այդ ջեր­մու­թիւ­նը:­ Որ­քան էլ ժուժ­կալ գրեմ, այ­սու­հան­դերձ, անձս ա­ռաջ է ը­նկ­նե­լու, բայց յի­շե­լու ու ար­տա­յայտուե­լու գայթակ­ղու­թեա­նը չեմ կա­րող դի­մա­կայել ու չգրել, որ տա­րի­ներ ա­ռաջ, ե­րբ Երեւա­նում նա վատ զգաց եւ Պէյ­րութ մեկ­նել չկա­րո­ղա­ցաւ, Ձեր թե­լադ­րան­քով ու­զեց ծա­նօ­թա­նալ ի­նձ հետ եւ հարց­րեց.

«Պարոն Կոզ­մո­յեան, ի­՞նչ դա­ւա­նանք ու­նիք», եւ լսե­լով իմ, գու­ցէ ա­մօթա­լի, բայց իրա­կան պա­տաս­խա­նը, շա­րու­նա­կեց լսել եւ, ե­րբ տե­ղե­կա­ցաւ, որ ես ո­ղջ կեան­քում վատ բան չեմ ա­նում` վա­խե­նա­լով պատժ­ուե­լուց (ո­ւմ կող­մից յայտ­նի չէ), Պատրիար­քը դի­մեց ներ­կա­նե­րին, ա­սե­լով. «Պարոն Կոզ­մո­յեանն իսկական հաւատա­ցեալ է, հա­ւատն իր ներ­սում է»:­

Այդ գնա­հա­տան­քից բա­ցի չեմ կա­րող չյի­շել մեր միւս հան­դի­պու­մը Պէյ­րու­թի Առաջնոր­դա­րա­նում, ե­րբ Պատ­րի­ար­քը տե­ղե­կա­ցել էր կա­թո­ղի­կէ դպ­րոց­նե­րին իմ կող­մից ցոյց տուած օգ­նու­թիւն­նե­րի մա­սին, ի­նձ պարգ­եւատ­րեց յու­շա­մե­դա­լով, ո­րը սր­բու­թեամբ պահ­ւում է իմ ար­խի­ւում:

Ցա­ւօք, իմ-ը, ի­նձ-ը, ես-ը շատ ե­ղաւ, բայց այլ կերպ չէր կա­րող լի­նել, քա­նի որ Պատ­րի­ար­քին հետ շփում­ներս ո­ւղ­ղա­կի է­ին, ե­րես առ ե­րես, ո­րոնք եւ անջնջելի հետք թո­ղե­ցին իմ կեան­քում:

Վս­տահ եմ, որ նրա լու­սա­ւոր հո­գին ճախ­րում է մեզ ան­հա­սա­նե­լի ան­հու­նում եւ իրեն յա­տուկ մեղ­մու­թիւ­նը սփ­ռում «­մե­ղաւոր­նե­րիս» վրայ:

02 յու­լի­սի, 2015թ.

                                                                                                                                                Ռո­մեն Կոզ­մո­յեան»

 


Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ