Ուրբաթ, 3 Օգոստոս 2012 - Թեմական ձեռնարկներու օրացոյց - օգոստոս 2012

 

Âáõ³Ï³Ý

Ò»éݳñÏ

ì³Ûñ

ijÙ

4 Þ³µ³Ã

ê. Ø»ëñáåÇ ²ñÇÝ»ñ

׳ßÏ»ñáÛà å³ñ³Ñ³¹¿ë « ܳáõñÁ¹ ¿É èáõÙÇ¿ »

« ܳáõñÁ¹ ¿É èáõÙÇ¿ »

øÉ¿Û³³¹

21:00

9 ÐÇÝ·ß³µÃÇ

ÐÎØ ä³ï³Ý»Ï³Ý ¼³Éù³ ²Ù³éݳÛÇÝ µ³Ý³ÏáõÙ

 

¼ÙÙ³é

 

ØÇÝã»õ û·áëïáë 19

11  Þ³µ³Ã

¼ÙÙ³éáõ Ødzµ³ÝáõÃÇõÝ

гݹÇë³õáñ ê. ä³ï³ñ³· ³ñ³µ»ñ¿Ý É»½áõáí »õ ˳ÕáÕûñÑÝ¿ù

¼ÙÙ³é

18:00

¼ÙÙ³éáõ Ødzµ³ÝáõÃÇõÝ

ù»ñÙ¿ë

 

¼ÙÙ³é

 

19:30

ê. ì³ñ¹³ñ³ÝÇ îÇñ³Ù³Ûñ ÅáÕáíñ¹³å»ïáõÃÇõÝ

лñÇë³ÛÇ å³ïñ³ëïáõÃÇõÝ

êáõñµ ²ëïáõ³Í³ÍÝ³Û ïûÝÇÝ ³éÃÇõ

²ÛÝ׳ñ

17.00

 

12 ÎÇñ³ÏÇ

 

¼ÙÙ³éáõ Ødzµ³ÝáõÃÇõÝ

гݹÇë³õáñ ê. ä³ï³ñ³· »õ ˳ÕáÕûñÑÝ¿ù

 

¼ÙÙ³é

 

10:30

¼ÙÙ³éáõ Ødzµ³ÝáõÃÇõÝ

ù»ñÙ¿ë

 

¼ÙÙ³é

 

13:00

ê. ì³ñ¹³ñ³ÝÇ îÇñ³Ù³Ûñ ÅáÕáíñ¹³å»ïáõÃÇõÝ
ëáõñµ ä³ï³ñ³·, êáõñµ ²ëïáõ³Í³ÍÝ³Û ïûÝÇÝ ³éÃÇõ ³å³ Ñ»ñÇë¿Ç »õ ˳ÕáÕÇ ûñÑÝáõÃÇõÝ

ê. ì³ñ¹³ñ³ÝÇ îÇñ³Ù³Ûñ »Ï»Õ»óÇ ²ÛÝ׳ñ

10.30

ê. öñÏÇ㠻ϻջóõáÛ ÅáÕáíñ¹³å»ïáõÃÇõÝ

ëáõñµ ä³ï³ñ³·, êáõñµ ²ëïáõ³Í³ÍÝ³Û ïûÝÇÝ ³éÃÇõ ó÷ûñ »õ ˳ÕáÕûñÑÝ¿ù

ê. öñÏÇ㠻ϻջóÇ
äáõñ× Ð³ÙÙáõï

10:00

 

18 Þ³µ³Ã

 

ÐÎØ ä³ï³Ý»Ï³Ý ¼³Éù³

ʳñÇõϳѳݹ¿ë

¼ÙÙ³é

20:30

26 ÎÇñ³ÏÇ

ÐÎØ ä³ï³Ý»Ï³Ý ²ßñ³ýÇ¿

Ö³ßÏ»ñáÛà 27-ñ¹ ³Ù»³ÏÇÝ ³éÃÇõ

ä³ïñdzñù³ñ³ÝÇ

ßñç³µ³ÏÁ

 

20:30

 

       31 àõñµ³Ã

 

ÐÎØ ä³ï³Ý»Ï³Ý ²ßñ³ýÇ¿

²Ù³éݳÛÇÝ µ³Ý³ÏáõÙ

 

¼ÙÙ³é

 

ØÇÝã»õ ë»åï»Ùµ»ñ 9


Առօրեայ Աւետարանը
Այբ Էջ | Բովանդակութիւն | Հասցէարան | Օգտակար Կապեր | Նամականի
Ներքին Պրպտում՝  Armenian Keyboard
Կարդացէ՛ք այս էջը հետեւեալ լեզուներով.-    
Վերարտադրութեան ամէն իրաւունք վերապահուած է Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ