Շարականք՝ Զմմառեան Աւանդութեամբ

Title Size Download
ԱՁ − Համբարձի Կիրակմտից / Սուրբ ես Տէր Զօրութեանց 1.75 mb Download Open
ԱՁ «դարձուկ» − Համբարձի Առաքելոց / Ի քէն հայցեմք Բազումողորմ 2.07 mb Download Open
ԱԿ − Համբարձի Կիւրակէից Յարութեան / Առաքեցար ի Հօրէ 1.64 mb Download Open
ԱԿ «դարձուկ» − Աւագ Օրհնութիւն / Երգեցէք Տեառն երգ նոր 1.02 mb Download Open
ԲՁ − Ողորմեայ Ծննդեան / Անկանիմք առաջի քո Աստուածածին 1.25 mb Download Open
ԲՁ «դարձուկ» − Համբարձի Թ. օր Փոխման / Անթառամ Ծաղիկ 874.69 kb Download Open
ԲԿ − Աւագ Օրհնութիւն / Փառաւովն հանդերց կառօքն ընկղմեցաւ 2.30 mb Download Open
ԲԿ ծանր − Դռնբացի շարական / Ուրախ լեր Եկեղեցի սուրբ 1.36 mb Download Open
ԳՁ − Ճաշու շարական / Զթագաւորն Քրիստոս 1.00 mb Download Open
ԳՁ «դարձուկ» − Համբարձի Եփեսոսի Հայրապետաց / Հանդիսացեալ 1.69 mb Download Open
ԳԿ − Առաւօտեան Ժամու Երգ / Փառք ի բարձրունս Աստուծոյ 3.30 mb Download Open
ԳԿ ծանր − Ս. Պատարագի Երգ Խնկարկութեան / Յայս յարկ 978.13 kb Download Open
ԴՁ − Վերափոխման Օրհնութիւն / Այսօր ժողովեալ սրբոցն 2.02 mb Download Open
ԴՁ «դարձուկ» − Համբարձի Ծննդեան Ս. Աստուածածնի / Նոր Սիովն ծնեալ մանկունք 1.07 mb Download Open
ԴԿ − Հարց Պահոց Զ. Կիւրակէի / Որ յԱնճառելի ծոց Հօր 2.20 mb Download Open
ԴԿ «դարձուկ» − Երգ Ներսէս Շնորհալիի Մեծի Ուրբաթու / Այսօր Անճառ եւ Տարածեալ 2.10 mb Download Open